Planprosessen

Vi har fått lov og anledning til å starte en planprosess. Det betyr at vi nå går inn i en periode med utredninger, kartlegging og dokumentasjon. Denne planprosessen er lovpålagt, og kommunen setter krav til den videre prosessen.

Reguleringsplan

Oppstartsfasen

Planinitiativ
Oppstartsmøte
Planprogram
Varsel om planoppstart og høring av planprogram

Medio 2024

I denne fasen kan du komme med dine innspill – uansett hvem du er og hvor du bor!

Analyse og utformingsfasen

Kartlegging/konsekvensutredninger
Utvikle konsept og tekniske løsninger
Utvikle planløsning
Prosess med interessenter


Medio 2024 - 2026

Planforslag og planbehandling

Utarbeide planforslag
1. gangs behandling
Offentlig ettersyn
Eventuelle revisjoner etter høring
Planvedtak

2026 - 2027

I denne fasen kan du komme med dine innspill – uansett hvem du er og hvor du bor!

Samfunnskontrakten

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område.

Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges.

Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.

Dette er vår samfunnskontrakt.

LNF

LNF-område

Kommuneplanen viser at området er markert som grønt, altså definert i dag som landbruks-, natur- og friluftsområde. Det er ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet). 

Vi valgte likevel å søke kommunen om omregulering av tomten, og søknaden ble behandlet politisk som en prinsippavklaring.

Hovedutvalget for miljø- og plansaker, Formannskapet og Kommunestyret vedtok med stort flertall å igangsette planarbeidet.

Kommunedirektøren ser at etablering av Lillebyparken vil kunne bidra positivt på flere områder i kommunen. Et planarbeid med denne type konsekvenser og størrelse burde vært behandlet i en kommuneplan før det igangsettes detaljregulering. Likevel ønsker kommunedirektøren å anbefale igangsetting av planarbeid, fordi de potensielle gevinstene for Sandefjord og regionen er store.

Ringvirkninger for kommunen

Med utgangspunkt i andre parker og Lillebyparkens strategiske beliggenhet, anslår vi at det vil bli årlige synergieffekter i nærmiljøet på om lag 2 milliarder kroner. Dette utgjør ca. 800 årsverk, og vi kommer til å jobbe målrettet med å inkludere spesielt ungdom, arbeidssøkende og de som av andre grunner har havnet litt utenfor arbeidslivet. 

Dersom vi anslår en kommuneskatt på 12,15%, vil kommunen få ca. 90 millioner i skatteinntekter fra parken.

Ringvirkninger for sentrum

Vi skal – i samarbeide med sentrale aktører i Sandefjord sentrum – jobbe med en strategisk plan for samarbeide med sentrum. Vi ønsker konkrete løsninger som skal ha som hovedmål å styrke sentrum som besøksmål.

Av tiltak vi ønsker å diskutere, er bl.a. transport, samarbeid med overnattingsbedrifter, pakkeløsninger for andre reiselivsbedrifter og et produktsamarbeid med næringen i sentrum.

Disse temaene er de viktigste vi skal utrede og ta hensyn til:

Vi vet at denne prosessen kommer til å bli omfattende og krevende – både i tid og kompleksitet. Vi vet ingenting om hva utredningene vil vise, og hvilke tiltak, justeringer og endringer vi må gjennomføre for å tilfredsstille alle krav. Det vi vet er at vi skal gjøre alt vi kan for å ta hensyn.

Tidsplan

Randi Aune

Har du spørsmål?

Plankonsulent Randi Aune i Henning Larsen Arkitekter skal lose oss trygt gjennom prosessen. Hun er selv utdannet som naturforvalter, og har lang erfaring med komplekse planprosesser.

Hvis du har spørsmål om prosessen vi nå er inne i, så kan du gjerne kontakte Randi direkte på randi.aune@henninglarsen.com, eller telefon 41 00 74 60. 

Hun svarer på din henvendelse så snart hun har anledning.